Stadgar

STADGAR FÖR

Riksförbundet Svenska Prematurförbundet

§ 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet.

§ 2. Syften
– öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.
– bevaka och arbeta för att förbättra situationen för barn födda för tidigt samt deras familjer och anhöriga.
– arbeta för att förbättra mödravård, neonatalvård, barnavård, och annan sjukvård samt värna bemötandet och omhändertagandet av det för tidigt födda barnet genom livets alla skeenden.
– bevaka forskning och erfarenheter kring för tidigt födda barn och förmedla detta till förbundets medlemmar, vården och övriga samhället.
– genom lokala föreningar och grupper tillvarata medlemmarnas intressen och skapa nätverk för föräldrar och anhöriga till för tidigt födda barn, familjer med graviditetskomplikationer och familjer som vårdats på neonatalavdelning för att skapa samhörighet och stöd.

§ 3. Organisation och verksamhet
Svenska Prematurförbundet är en rikstäckande organisation och består av medlemmar och föreningar sammanslutna i ett riksförbund. Förbundet är politiskt och religiöst obundet. Förbundets centrala och nationella verksamhet utövas framförallt genom förbundsstyrelsen och dess arbetsgrupper.
Förening kan beviljas medlemskaps till förbundet om föreningens stadgar och målsättning står i samklang med förbundets och föreningen har minst tre medlemmar.
Förbundsstyrelsen beslutar om anslutning.
Förbundsstyrelsen utarbetar förslag till normalstadgar för anslutna föreningar.
Förbundsstyrelsen ansvarar för riktlinjer för intressepolitiskt påverkansarbete på nationell nivå.
Föreningar bestämmer i samråd med förbundsstyrelsen sin geografiska tillhörighet. I namnet bör tydligt framgå vilket område som avses.
Enskild medlem blir ansluten till den förening som ligger geografiskt närmast eller om så önskas, till vald lokalförening. Stödmedlemskap av enskild person, organisation eller företag kan beviljas av förbundet.

§4. Ekonomi
Förbundets räkenskapsår är kalenderåret.
Förbundsstämman beslutar om årlig budget utifrån den beslutade verksamhetsplanen

§5. Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen utses av förbundsstämman.
Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande samt ytterligare fyra till nio ledamöter.
Förbundsstyrelsen ska sammanträda minst åtta gånger per år varav minst en gång IRL. Förbundsstyrelsesammanträde ska avhållas om minst tre ledamöter eller förbundsrevisorn så befaller.
Samtliga medlemmar i förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundsstyrelsens sammanträden. Rösträtt tillkommer endast ledamot i förbundsstyrelsen eller dennes suppleant. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande, utom vid personval, då lotten skiljer.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna eller deras suppleanter är närvarande. Ärenden som ska upptas till behandling skall vara samtliga ledamöter och suppleanter tillhanda en vecka före sammanträdet. Om så inte är fallet kan ärendet upptas till behandling endast om förbundsstyrelsen så bestämmer med två tredjedels majoritet.
Förbundsstyrelsen utfärdar kallelse till förbundsstämman. Kallelsen ska vara samtliga avdelningar tillhanda tidigast 12 veckor och senast åtta veckor innan.

§6. Förbundsstämman
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.
Det antal ombud en avdelning har rätt att utse bestäms av antalet fullvärdiga medlemmar avdelningen hade under årsmötet innevarande år innan stämman enligt följande:
3 – 41 medlemmar ger ett ombud
41 – 200 medlemmar ger två ombud
201 – 400 medlemmar ger tre ombud
401 – 600 medlemmar ger fyra ombud
För varje ytterligare påbörjat tvåhundratal medlemmar har avdelning rätt att utse ytterligare ett ombud. Avdelning som antagits som avdelning i förbundet efter den 31 december året innan har rätt att utse 1 ombud.

I händelse av avgång är lokalföreningen ålagd att presentera ett ombud inom två månader.
Varje förening äger rätt att utse suppleant som kan träda in vid ordinarie ombuds förhinder
Motion som inte kommit samtliga avdelningar tillhanda i utsatt tid före förbundsstämman får upptas till behandling endast om förbundsstämman beslutar så med två tredjedels majoritet.
Förbundsstämman skall hållas senast innan april månads utgång.
Motioner skall vara inlämnade senast fyra veckor innan förbundsstämman.
Handlingar som ska behandlas vid förbundsstämman ska vara avdelningarna tillhanda senast två veckor innan förbundsstämman.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av två̊ justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet
4. Fastställandet av röstlängd
5. Fråga om förbundsstämmans behöriga sammankallande
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse sedan föregående stämma
8. Ekonomisk berättelse sedan föregående stämma
9. Revisionsberättelse sedan föregående stämma
10. Fastställande av balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av antal styrelseledamöter
13. Val av ledamöter på samt suppleanter på två år.
14. Val av ordförande för ett år.
15. Val av valberedning.
16. Eventuella fyllnadsval
17. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av två år
18. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
19. Behandling av verksamhetsplan och budget.
20. Avgifter
21. Val av arbetsgrupper
22. Övriga frågor
23. Årsmötets avslutande

§ 7.  Extra stämma
Extra stämma kan hållas för att behandla särskilda frågor efter beslut av förbundsstyrelsen eller efter skriftlig begäran av någon av förbundets revisor, minst en tredjedel av lokalföreningarna eller minst 5 % av förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen ska utfärda kallelse till extra stämma så snart det kan ske sedan sådan begäran inkommit. Om så ej sker ska förbundets revisorer sammankalla det extra årsmötet. Extra stämma ska hållas inom åtta veckor efter begäran.

§ 8. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den/dem styrelsen därtill utser.

§ 9. Revision
Förbundets räkenskaper och förvaltning ska granskas av en av förbundsstämman utsedd revisor. Förbundsstämman ska samtidigt utse suppleanter för revisorerna.
Om revisorn lämnar sitt uppdrag under pågående räkenskapsår ska förbundsstyrelsen utse en ny revisor inom 2 månader.
Revisorn ska utföras fortlöpande och i enlighet med god revisionssed. Revisorn ska avge berättelse över sin verksamhet till ordinarie förbundsstämma.

§ 10. Uteslutning
Förbundsstyrelsen kan efter att medlemmarna i förening fått möjlighet att yttra sig i frågan, besluta med kvalificerad majoritet (2/3) att utesluta avdelning som inte följer Svenska Prematurförbundets stadgar eller som allvarligt eller påtagligt skadar förbundets verksamhet.
Förbundsstyrelsen kan även utesluta enskild medlem som inte följer stadgar eller i övrigt i väsentlig grad motverkar förbundets syften. Sådant beslut ska föregås av samråd med den förening som medlemmen tillhör. Beslutet kan överklagas av lokalföreningen.

§ 11. Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras endast genom likalydande beslut på två på varandra följande förbundsstämmor varav en ordinarie.
Minst 8 veckor måste gå mellan förbundsstämmorna. Alla lokalföreningar måste ha haft möjlighet att tillgodose sig information om utfallet av den första förbundsstämman minst 4 veckor innan nästa förbundsstämma.

§ 12. Upplösning
Riksförbundet kan upplösas endast genom likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor med minst två tredjedels majoritet.
Om förbundet upplöses ska dess efter avveckling behållna tillgångar tillfalla verksamhet med liknande syfte.
Förbundets handlingar ska efter upplösningen överlåtas till Riksarkivet.
Förbundets mediabestånd ska efter upplösningen överlåtas till Kungliga Biblioteket.

Ladda ner som PDF-fil »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *