• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Vår verksamhet

Vår verksamhet

- Opinionsbildning. Genom lokala och nationella event och PR-aktiviteter arbetar vi för att skapa debatt och driva igenom politiska beslut som underlättar situationen för de för tidigt födda barnen.

- Vi vet att det är betydelsefullt att träffa föräldrar som varit med om samma sak. Så på alla orter där vi är representerade anordnar vi TRÄFFAR FÖR ATT STÖTTA NYBLIVNA FÖRÄLDRAR med inneliggande barn. Det sker vanligtvis i form av det vi kallar föräldrafika. De här träffarna har stor betydelse för dem som nyligen hamnat på neonatalen. Syftet är att finnas där för att lyssna och ge stöd. Våra lokalföreningar bjuder också in till familjeträffar och de s k ryggsäcksträffarna där utskrivna föräldrar kan ses och prata med andra föräldrar som är i en liknande situation, eftersom det för många prematurföräldrar inte är aktuellt att delta i de ordinarie mamma-/pappagrupperna på BVC.

-Vi ger ut MEDLEMSBULLETINEN KONTAKT som också skickas till alla sjukhus med neonatalavdelningar. Tidningen är en viktig kanal för frågor kring för tidigt födda barn. Många nyblivna föräldrar får stöd genom att läsa tidningen. Vi rapporterar om aktuell forskning och om olika projekt som pågår runt om i landet och internationellt.

-2012 bildades den NATIONELLA ARBETSGRUPPEN "KRAFT ATT VÄXA" bestående av föräldrar från våra lokalföreningar, sjuksköterskor, neonatologer, politiker och lärare i syfte att politiskt lyfta och bevaka de frågor som rör för tidigt födda barn. Tillsammans skrev vi en debattartikel i Svenska Dagbladet kring viktiga kärnfrågor. Den publicerades i samband med Världsprematurdagen i november 2012.

-Vi deltar sedan 2008 vid EFCNI:S KONFERENSER som genomförs 1-2 gånger per år. EFCNI är den europeiska samarbetsorganisationen för Europas föräldra-föreningar för prematurfödda barn.

-Vi deltar årligen vid konferensen ULTRA EARLY INTERVENTION som anordnas av Karolinska NIDCAP Training Center.

-Vi bjuder in till FÖRELÄSNINGAR på flera håll i landet för föräldrar och vårdpersonal.

-Vi för en dialog med SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN för att tillsammans se hur skolan kan bli bättre på att ta hand om det för tidigt födda barnet.

-Vi deltog i en dialog med riksdagens civilutskott kring uppföljning och utvärdering kring tecknandet av BARNFÖRSÄKRINGAR och kring försäkringsbolagens skyldighet att ge alla sökande en individuell bedömning.