• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Aktuell forskning

Aktuell forskning

Forskar du på områden som rör för tidigt födda barn? Vi vill ha kontakt med dig! När du som vårdgivare, forskare eller aktör vill starta genomföra en studie, nå ut med ett budskap
eller påverka politiskt över hela landet är du välkommen att kontakta oss. Det kan röra till exempel frågor om prevention, vård, förskola, skola, mödravård och barnavård.

Pågående större studier

EXPRESS-studien omfattar alla svenska barn födda före 27 fullbordade graviditetsveckor under åren 2004-2007.
EXPRESS - Extremely Preterm Infant Study in Sweden

EPICure omfattar extremt för tidigt födda barn i Storbritannien och Irland under åren 1995 och 2006.
EPICure - Population based studies of survival and later health status in extremely premature infants

Maj 2015

Gravida kvinnor som väntar pojkar löper högre risk att drabbas av graviditetsdiabetes.
Fosters køn afgør risiko for graviditetsdiabetes
Fetal Sex and the Natural History of Maternal Risk of Diabetes During and After Pregnancy

Sen avnavling ger förbättrad finmotorik vid fyra års ålder.
Bättre finmotorik hos sent avnavlade spädbarn
Effect of Delayed Cord Clamping on Neurodevelopment at 4 Years of Age
Bättre klippa av navelsträngen sent

Försvagade kopplingar mellan olika delar i hjärnan kan vara en av förklaringarna till varför prematurer oftare än fullgångna barn har problem med minne och uppmärksamhet.
Specialization and integration of functional thalamocortical connectivity in the human infant (PDF)
Preterm babies could face developmental issues later

April 2015

Mammor till för tidigt födda barn löper högre risk att drabbas av PTSD.
Infants in the NICU: High Risk for PTSD in First-Time Mothers
Progress of PTSD symptoms following birth: a prospective study in mothers of high-risk infants.

Prematura barn påverkas mer än fullgångna barn av föräldrarnas välmående och sociala relationer.
Premature babies more sensitive to parenting style than full-term kids, study shows
The Caregiving Environment and Developmental Outcomes of Preterm Infants: Diathesis Stress or Differential Susceptibility Effects?

För tidigt födda flickor lär sig amma/ta flaska själva tidigare än för tidigt födda pojkar.
Evidence that premature girls thrive more than premature boys
Factors influencing independent oral feeding in preterm infants

Att födas extremt för tidigt påverkar pojkar mer än flickor.
Extremely preterm birth affects boys more and socio-economic and neonatal variables pose sex-specific risks

Kvinnor som är födda för tidigt löper högre risk att själva föda barn för tidigt.
Risk for Preterm and Very Preterm Delivery in Women Who Were Born Preterm

Prematurer som har sina föräldrar som primära vårdgivare på sjukhuset ökar mer i vikt och drabbas av färre infektioner än de som i första hand vårdas enbart av sjukvårdspersonal.
What Parents Can Do to Help Preemies

Mars 2015
Barn med språkstörningar som dyslexi och dysgrafi måste få stöd anpassat till deras specifika problem. Hjärnans sätt att arbeta skiljer sig åt mellan de olika språkstörningarna och därför kan man inte bemöta alla barn på samma sätt.
Brain scans show dyslexia, dysgraphia require different types of treatment
Contrasting brain patterns of writing-related DTI parameters, fMRI connectivity, and DTI–fMRI connectivity correlations in children with and without dysgraphia or dyslexia

Februari 2015

Astmabesvär hos för tidigt födda barn minskar ju äldre barnet blir.
Asthma in Premies More Likely To Resolve
Prematurity and Prescription Asthma Medication from Childhood to Young Adulthood: A Danish National Cohort Study

Extremt för tidigt födda barn som har problem med motorik, språk och kognition bör få hjälp tidigare än vad som sker idag.
För sena insatser till för tidigt födda
Född nära gränsen för livsduglighet – utvecklingsmässiga utfall 2,5 år senare (del av EXPRESS-studien)
Born Near the Limit of Viability – Developmental Outcomes 2.5 Years Later (PDF)

Januari 2015

Antibiotikaresistens är ett stort problem idag men ett protein som finns i bröstmjölk kan vara en del av lösningen.
Bröstmjölk kan lösa medicinproblem

2013
Majoriteten av extremt för tidigt födda barn har små eller inga handikapp vid 2,5 års ålder.
Neurodevelopmental Outcome in Extremely Preterm Infants at 2.5 Years After Active Perinatal Care in Sweden

2012

För tidigt födda klarar sig allt bättre
Medicinsk vetenskap nr 2 2012 - tema För tidigt född

2010

Tonåringar som är för tidigt födda har större problem med kognition och sämre studieresultat än sina fullgångna jämnåriga kamrater, men de är lika nöjda med sina liv och mår känslomässigt lika bra.
Från kuvös till student – så klarar sig de för tidigt födda
Adolescents Born Extremely Preterm. Cognitive, Behavioural and Relational Outcomes
Follow-up of Adolescents Born Extremely Preterm Cognitive Function and Health at 18 Years of Age
Follow-up of adolescents born extremely preterm: Self-perceived mental health, social, and relational outcomes.

2009

Överlevnaden för extremt för tidigt födda barn är högre i Sverige än i omvärlden.
Hög 1-årsöverlevnad för extremt tidigt födda
One-Year Survival of Extremely Preterm Infants After Active Perinatal Care in Sweden