• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Om oss Sthlm

Om oss

Prematurföreningen Stockholm är en ideell förening för föräldrar till prematurfödda, prematurfödda och anhöriga till prematurfödda. Verksamheten är möjlig tack vare frivilliginsatser, medlemsavgifter, sponsring och donationer. Föreningens hjärtefråga är att situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer är bästa tänkbara. Tidigare hette vi Föräldraföreningen för prematurfödda barn, och bildades på initiativ av professor Hugo Lagercrantz 1991. Vi bytte namn och bildade Prematurföreningen Stockholm 2013.

Hur började det hela?
I slutet på 80-talet var Eva Håkansson och några medarbetare på neonatalavdelningen på Karolinska i Solna engagerade i en så kallad föräldragrupp för att förbättra för föräldrarna på vår avdelning. Ungefär samtidigt föreslog professor Hugo Lagercrantz att det borde finnas en föräldraförening till stöd för neonatalvården i Stockholm. Uppgiften att samla föräldrar till ett möte blev Evas tillsammans med dessa kollegor. De bjöd in föräldrar vars barn ingick i en pågående studie på barn med en födelsevikt under 1 500 gram till en föreläsningskväll. Hugo Lagercrantz berättade om det förtidigt födda barnets historia och docent Hans Forsberg som presenterade uppföljningsstudien som barnen deltog i.
De hade redan under planeringen av denna kväll värvat en förälder, Martino Corrias, vars dotter Anna föddes i vecka 25, 1985. På Föreläsningskvällen den 16 april 1991 tog Martino upp frågan om bildandet av en föräldraförening. Gensvaret var stort bland de närvarande föräldrarna och redan samma kväll bildades en föräldragrupp ur vilken vår första styrelse så småningom bildades.

Kontaktföräldraverksamheten
Den viktigaste frågan för den nybildade gruppen var att på något sätt kunna stödja de inneliggande föräldrarna. Vid ett planeringsmöte veckan efter första mötet utformades och organiserades ett kontaktföräldrasystem. Från maj månad och över hela sommaren organiserade vi kontaktföräldraträffar var fjortonde dag på Karolinska. Efter denna start insåg vi snabbt att det behövdes handledning till våra kontaktföräldrar. Det är inte alltid så lätt att återvända till avdelningen och möta nyblivna föräldrar i kris. Ens egen upplevelse kommer tillbaka när man är på avdelningen och det är inte meningen att de nyblivna föräldrarna ska behöva möta kontaktföräldrarnas ångest utan att de ska få vårt stöd. Vi har efter dessa första dyrköpta erfarenheter arbetat fram en policy. Prematurföreningen Stockholm anser att man bör varit utskriven från sjukhuset minst ett år och deltagit i en till två handledningar innan man börjar som kontaktförälder

Årsmöte
Första årsmötet var den 9 september 1991 och då bildades formellt föräldraföreningen. 2011 ändrades verksamhetsåret till att följa kalenderåret och sedan dess har vi genomfört årsmötena i början av året.

Traditioner
Under årens lopp har föreningen skapat flera traditioner. 1992 hade vi vår första picknick i Haga Parken och det har vi fortsatt med sen dess. 1996 var det dags att införa nästa tradition julgransplundring! Det är fantastiskt att se alla våra barn samlas vid dessa tillfällen för att leka, fiska i fiskdamm eller dansa kring granen. Föräldrarna får tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter samt knyta nya kontakter. Dessa tillfällen är mycket välbesökta och uppskattade. 
Med inspiration från Helingborgs Prematurförening anordnar Prematurföreningen Stockholm sedan våren 2009 kuvösträffar på neonatalavdelningarna i Stockholm.
2010 firades för första gången Världsprematurdagen den 17 november i Sverige. 

Föreläsningar
Den 3 december 1991 inbjöd föreningen till vår första föreläsningskväll. Sedan dess har vi anordnat en till två föreläsningskvällar varje år.

Böcker
Stockholmsföreningen har givit ut tre böcker. Boken ”Livskraft” kom ut 1993 och är helt slutsåld. 1998 trycktes barnboken ”Tommy Tumme” I november 2005 trycktes ytterligare en bok med föräldraberättelser ”Du är inte ensam…”. Samtliga böcker har varit möjliga att trycka genom stort ideellt engagemang och bidrag från Allmänna Arvsfonden.

Följ oss på Social media

Facebook: Prematurföreningen Stockholm     Instagram: Prematurföreningen_Stockholm     Twitter: @PrematurSTHLM