• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Ordlista STHLM

sv_prem_logo_stockholm

Ordlista från Prematurföreningen Stockholm

Vi vet hur mycket det kan vara att ta in i början, och att många ord och termer är helt främmande. Vi har därför sammanställt en liten lista på vanligt förekommande ord och termer. Hör gärna av dig om du saknar något ord eller begrepp. (info@prematur.nu)

Ord, begrepp och förklaringar

A
Althéra   -   komjölksproteinfri bröstmjölksersättning.
Amningsavdrag - vid etablerad effektiv amning görs ett uppskattat avdrag så mindre volym mat ges via sond.
Apné – andningsuppehåll 10-20 sekunder.
Apnélarm - sensor på magen som registrerar andningsrörelser, larmar vid apné.
Asfyxi – syrebrist i kroppens vävnader. Långdragen uttalad asfyxi i kombination med andra faktorer såsom tillväxthämning, infektion ökar risk för organpåverkan (lever, njurar) och hjärnskador.

B
BS - Baby Semp, bröstmjölksersättning.
BB – barnbeck, den första avföringen.
Berikning - tillsatser i form av extra fett och proteiner i mjölk.
Bilirubin – gult ämne i blodet, avfallsprodukt när erytrocytens röda hemoglobin bryts ner.
Bilisoft - en ljusmadrass, en form av fototerapi vid förhöjda bilirubinvärden.
Bipap – bilevel positive airway pressure. En apparat som ger ett viss bestämd tryck både vid inandning och utandning vilket understödjer det egna barnets andningscykel, optimerar andningsarbete och håller lungblåsorna utspända.
Blodgas - blodprov i liten mängd, visar hur effektiv barnets andning är samt blodvärde, salter, bilirubin mm.
Blåsljud – ett ljud liknar virvel när blodet strömmar genom hjärtat som kan höras genom stetoskop. En van läkare kan göra en bedömning om det finns allvarliga orsaker till blåsljudet (medfödda hjärtfel, förändringar i klaffarna osv) eller konstatera enbart fysiologiska fynd.
Bmd/bankmjölk - pastöriserad, donerad bröstmjölk från annan mamma.
Bme - bröstmjölk egen, urpumpad från mammas bröst.
BPD – bronkopulmonel dysplasi. Kronisk lungsjukdom.
Bradykardi - långsam hjärtrytm.

C
CP – cerebral pares, beror på hjärnskada som har uppkommit innan födelsen, vid förlossningen eller senare vilket påverkar rörelseförmågan. Funktionshinder kvarstår hela livet, dock med god behandling, träning och annat stöd kan man minska besvären. En del behöver hjälpmedel som rullstol, olika gånghjälpmedel. En spastisk form av cp innebär att musklerna är spända och har svårt att slappna av. Den vanligaste formen av CP är spastisk CP som i sin tur kan delas in i olika former som:

Hemiplegi – Ena sidans arm och ben av höger eller vänster kroppshalva.
Diplegi – Både armar och ben är påverkande, men armarna mindre än benen
Tetraplegi – båda armarna och benen är mycket påverkade

Vid andra former av cp kan uppstå problem med att hålla balansen, rörelser blir kaotiska och ofrivilliga. En del kan ha hörsel- eller synskador. 

CPAP – continuous positive airway pressure, en apparat som ger ett andningsunderstöd som hjälper till att hålla lungblåsorna utspända genom att upprätthålla ett positivt lufttryck i lungorna genom hela andningscykeln.
CRP - infektions eller inflammationsblodprov, ”snabbsänka”.

D
”Dippar” - korta, tillfälliga puls eller syresättningsfall.
Ductus (PDA) -persisterande ductus arteriosus; ett blodkärl som förbinder lungpulsådern och kroppspulsådern. Prematurfödda barn kan drabbas av att ductus står öppen längre period efter födelsen.

E
Elektroder - små, självhäftande avkännare på bröstkorgen.
Epilepsi – samlingsnamn för krampaktivitet i hjärnan av olika orsaker, t.ex. hjärnskada. Nervceller kan bli överaktiva. Krampanfall kan vara synlig då personen kan bli medvetslös, få ryckningar; mindre synlig då kan personen stirra med ögonen, smacka med tungan; eller s.k. subkliniska, d.v.s. de syns inte utåt. Behandling oftast medicinering.

F
Fototerapi (ljusterapi) - ljusbehandling för att minska bilirubinvärden.

H
Hydrocefalus – ansamling av cerebrospinalvätska i sidoventriklarna (ofta efter en
hjärnblödning), vilket leder till att huvudomfång ökar. Barnet vårdas i samråd med
neurokirurgiskt team.
Hypospadi – hör till medfödd missbildning. Urinrörsmynning ligger på undersida av penis, i pungen eller i bäckenbotten. Behandlingen är kirurgisk korrektion.
HögFlödes Grimma (HFG) - andningsunderstöd som ger befuktat luftflöde med eller utan syrgas, t.ex. Optiflow, en typ av apparat.

I
Infektion – när kroppen/kroppsdelar angrips av mikroorganismer som bakterier, virus eller svamp.
Inflammation – immunförsvarets reaktion, orsakad av t.ex. infektion, allergi, kroppsskada (sår, värme/kyla, kemiska ämnen).
IVA – Intensiv Vård Avdelning.
IVH – Intraventrikulär blödning. Sköra blodkärl i ventrikelsystemet i hjärnan är mycket känsliga för förändringar i blodtryck och blodflöde. Infektioner, koagulationsstörningar påverkar blodcirkulation och hjärnblödning kan uppstå. Det finns IVH grad I – IV, där grad IIIIV visar risk för funktionsnedsättning. Uppföljning av ultraljud samt MR vid 40 graviditets veckor kan visualisera graden av hjärnskada och hjälpa till med prognos avseende funktionsnedsättning.

K
Kontaktpersoner - huvudansvariga för familjens omvårdnad.
Kontroller - puls, andning, tempkontroller.
Kuvös - speciell säng (eng. incubator) som hjälper till att upprätthålla kroppstemperatur.

L
LågFlödes Grimma (LFG) - andningsunderstöd som ger låg syrgasflöde.

M
MAP – medelblodtryck.

N
NAK - navelartärkateter, tunn plastslang i ett blodkärl i naveln.
NEC – nekrotiserande enterokolit. Allvarlig livshotande inflammatorisk tarmsjukdom. Inflammation leder till att tarmväggen brister och tarmbakterierna kommer ut i blodbanan. Orsakerna är oklara. Det kan vara syrebrist pga. dålig cirkulation, omoget immunförsvar, omogen tarm. Behandling i form av tarmvila, antibiotika eller vid svår NEC är operation nödvändig.
Neonatal – nyföddhetsperiod under första 28 dagar efter födseln. I Sverige vårdas ca 10 % av alla barn på neonatalavdelningar: både prematurfödda och sjuka nyfödda barn.
NeoPuff – en apparat som kan användas som CPAP (v.g. se CPAP) och används för att ventilera barnet, vid t.ex. apnetillstånd (v.g. se under apné). Även direkt efter födelsen om barnet behöver omedelbart andningsunderstöd.
NIDCAP - Newborn Individualized Developmental Care and Assesment Program – omvårdsprogram för att stödja hjärnutvecklingen.
NVK - navelvenkateter, tunn plastslang i ett blodkärl i naveln.

O
OAE – OtoAkustisk Emission. Hörselscreening i syfte att upptäcka medfödda hörselfel.
Optiflow – v.g. se under HFG, högflödes grimma.

P
Pcvk/Silastic - perifer central venkateter - tunn, plastslang i ett större blodkärl.
PND – PreNanDischarge, bröstmjölksersättning för prematurfödda barn.
PPHN – persisterande pulmonell hypertension; ett allvarligt tillstånd hos nyfödda med syresättningsproblem. Beror ofta på svårigheter med cirkulationsadaptation från fostercirkulation till nyföddcirkulation.
Prematur - för tidigt född, före vecka 37.
PVK – PeriferVenKateter, kort tunn plastslang i ett blodkärl.
PVL - periventrikulär leukomalaci. Skada (ofta pga syrebrist, inflammation) i den vita substansen i hjärnan. Kan senare leda till sämre neurologisk utveckling.

R
RDS - respiratory distress syndrome, lungomognad orsakad av surfaktantbrist (vilket hjälper lungblåsorna att spänna upp sig). Ofta INSURE (Intubation-SURfaktant-Extubation) behandling ges – en kortvarig intubation med att surfaktant ges direkt till lungorna för att lungblåsorna ska öppnas; därefter extubering och fortsatt vård med hjälp av CPAP.
Respiration (”ta resp”) - andningsfrekvens/andetag per minut.
Respirator – apparat som ger avancerad andningshjälp
Retention - kvarvarande vätska i magsäcken.
ROP – retinopati of prematurity (prematuritets retinopati) - omogenhet av näthinnans utveckling, blodkärlinväxt i näthinnan är störd. Omogna blodkärl växer okontrollerat, orsakar näthinneavlossning. Det finns 5 stadier av ROP där stadium 5 innebär en total näthinneavlossning.

S
Saturation - syremättnad i blodet.
Sensor/probe - avkännare av syremättnad, fästs på foten/handen.
Sepsis – allvarligt livshotande tillstånd, bakteriell infektion som sprider sig med blodet genom hela kroppen; kallas ofta blodförgiftning.
Sond - tunn plastslang nerlagd i magsäcken för att ge mat, läkemedel, evakuera eventuell luft.
Stomi - en öppning på magen med syfte att tömma tarminnehåll. Ofta efter bukoperation för att avlasta kvarstående tarmen som ska läkas under stomitiden. Öppningen täcks med stomipåse vilken ska tömmas regelbundet.

T
Takykardi - hög pulsfrekvens.
TC-mätning - mätning på huden av syremättnad och koldioxid i blodet. Även bilirubinkan mätas transkutant (på huden).
Tillväxthämning - födelsevikten är mindre än 2 standardavvikelser (medelvikten) för graviditetslängden, dvs. lätt för tiden (SGA, eng. small for gestational age). Tillväxthämning kan bero på genetiska avvikelser, infektioner hos mor, dålig funktion av moderkakan, graviditetskomplikationer (t.ex. högt blodtryck hos mor), undernäring, alkohol, rökning, droger.
Toffel - ”boa in” material som läggs i barnets säng för att ge stöd för kroppen.
TPN – total parenteral nutrition, en fullvärdig näringslösning, dvs. mat via dropp.

V
VM – värmemadrass, vattenmadrass med installerbar temperatur.

Ö
Övervak/monitor - apparat som registrerar puls, andning och syremättnad.

Referenser:
1177.se. “Startsida.” Patient_information. Accessed August 31, 2016. http://www.1177.se/.
Lagercrantz, Hugo, Lena Hellström-Westas, and Mikael Norman. Neonatologi. Lund:
Studentlitteratur, 2015.
“PDA Hos Prematur.” Accessed August 30, 2016.
http://neonatologyforparents.org/parents/swedish/page7/page7.html.

Skriven av: Olga Bebenek, Specialistsjuksköterska inr. Barn/Neonantologi. 
Granskad av: Noni Wadström, barnläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Följ oss på Social media

Facebook: Prematurföreningen Stockholm     Instagram: Prematurforeningen_Stockholm     Twitter: @PrematurSTHLM