10 tips till lärare och rektorer   

Inför skolstart

1. Skaffa information från elevhälsan om det finns något barn som är för tidigt fött, i den grupp som du ska ta emot. Var särskilt uppmärksam om barnet är extremt för tidigt fött (före vecka 28).

2. Det är ganska vanligt att barn som är för tidigt födda har försenad språklig och kognitiv utveckling. De kan också vara ängsligare än andra barn. Som lärare bör du skaffa dig kunskap om detta.

3. Barn som är för tidigt födda kan behöva mer tid för inlärning. Uppskjuten skolstart och/eller extra år i grundskolan, med adekvata specialpedagogiskainsatser, kan vara till stor hjälp. Det är oftast bättre att denna insats sker tidigt under skolgången, i syfte at förebygga svårigheter senare i grundskolan eller under gymnasietiden.

4. När beslut om skolstart ska tas bör man räkna barnets ålder från den dag det skulle ha fötts, så kallad korrigerad ålder.

I skolan

5. Var beredd på att eleven kan behöva en lugn och välstrukturerad inlärningsmiljö.

6. Gör en analys av tillgängligheten på skolan med hjälp av ett analysverktyg.

7. Läsinlärningen kan ta mer tid än för andra elever.

8. Ha beredskap för att eleven kan behöva extra anpassningar exempelvis kognitivt stöd.

9. Eleven kan eventuellt också vara i behov av särskilt stöd.

10. Förebyggande och specialpedagogiska åtgärdande insatser bör planeras i samverkan med elevhälsan.

För frågor eller synpunkter kontakta kansliet@prematurforbundet.se eller SpecialpedagogiskaSskolmyndigheten, SPSM