10 TIPS TILL DIG SOM LÄRARE ELLER REKTOR I GRUNDSKOLAN

Från Svenska Prematurförbundet  i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM.

Dela gärna eller skriv ut!     

Inför skolstart

1. Skaffa information från elevhälsan om det finns något barn som är för tidigt fött, i den grupp som du ska ta emot. Var särskilt uppmärksam om barnet är extremt för tidigt fött (före vecka 28).

2. Det är ganska vanligt att barn som är för tidigt födda har försenad språklig och kognitiv utveckling. De kan också vara ängsligare än andra barn. Som lärare bör du skaffa dig kunskap om detta.

3. Barn som är för tidigt födda kan behöva mer tid för inlärning. Uppskjuten skolstart och/eller extra år i grundskolan, med adekvata specialpedagogiskainsatser, kan vara till stor hjälp. Det är oftast bättre att denna insats sker tidigt under skolgången, i syfte at förebygga svårigheter senare i grundskolan eller under gymnasietiden.

4. När beslut om skolstart ska tas bör man räkna barnets ålder från den dag det skulle ha fötts, så kallad korrigerad ålder.

I skolan

5. Var beredd på att eleven kan behöva en lugn och välstrukturerad inlärningsmiljö.

6. Gör en analys av tillgängligheten på skolan med hjälp av ett analysverktyg.

7. Läsinlärningen kan ta mer tid än för andra elever.

8. Ha beredskap för att eleven kan behöva extra anpassningar exempelvis kognitivt stöd.

9. Eleven kan eventuellt också vara i behov av särskilt stöd.

10. Förebyggande och specialpedagogiska åtgärdande insatser bör planeras i samverkan med elevhälsan.

För frågor eller synpunkter kontakta kansliet@prematurforbundet.se eller SpecialpedagogiskaSskolmyndigheten, SPSM


LITTERATURLISTA FRÅN SPSM

Dyslexi
Lundberg, Ingvar (2010) Läsningens psykologi och pedagogik, Stockholm, Natur och Kultur

Höijen T, Lundberg I (2013) Dyslexi, Stockholm, Natur och Kultu

Svenska dyslexiföreningen (2012), DYSLEXI ? aktuellt om läs- och skrivsvårigheter ANDRA BOKEN, Tingsryds tryckeri

Vetenskapsrådet (2007), Dyslexi ? en kunskapsöversikt

Madison, Sigrid (2007), Den Läkande Processen, Lund

Salameh Eva-Kristina, (red) (2012) Flerspråkighet i skolan – språklig utveckling och undervisning, Natur & Kultur

Samuelsson Stefan m fl (2009) Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, Natur & Kultur.

Svenska Dyslexiföreningens webbplats, Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter, pdf

TAL- OCH SPRÅK
Arnald A (2007), Språkstörning hos barn och unga i skolåldern, Stockholm, Afasiförbundet/Talknuten och riksförbundet DHB

Bjar L (red), (2006), Det hänger på språket, Stockholm, Studentlitteratur

Bjar L, Liberg C (red) (2003), Barn utvecklar sitt språk, Stockholm, Studentlitteratur

Bjar L, Frylmark A red (2009), Barn läser och skriver ? specialpedagogiska perspektiv, Stockholm, Studentlitteratur

Carlberg Eriksson, E (2010),Språkstörning – en pedagogisk utmaning, Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Frylmark, Astrid (2006), Språklekar i skolan, Härnösand, OrdAf

Frylmark, Astrid (2008), Lyssna & berätta! 100 språklekar för små barn, Härnösand, OrdAf

Gillon, Gail T. (2007), Phonological awareness from research to practice, The Guilford Press, New York

Nettelbladt U, Salameh E (2007) Språkutveckling och språkstörning hos barn, Studentlitteratur

Salameh E (2007), Språkstörning i kombination med flerspråkighet, Stockholm, Afasiförbundet/Talknuten och riksförbundet DHB (finns även på arabiska)

Samuelsson I, Sjöberg Å (2004), Språkstörning hos förskolebarn, Stockholm, Afasiförbundet/Talknuten

Sjöberg, M (2007), Ibland låtsas jag att jag förstår, en bok om elever med språkstörning, Stockholm, Afasiförbundet/Talknuten och riksförbundet DHBPublicerat

i

av

Etiketter: