Specialistsköterskor på KI söker intervjufamiljer om Bankmjölk

FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I INTERVJU

Bästa Föräldrar!
Vi är två specialistsjuksköterskor som går en utbildning inom omvårdnad, vid Karolinska
Institutet i Stockholm. Under höstterminen 2014 ska vi skriva vår kandidatuppsats som ska
handla om föräldrars upplevelse av att deras för tidigt födda barn erhåller bröstmjölk från
donator (så kallad bankmjölk).
Vårt syfte med undersökningen är att genom intervjuer få kunskap om och belysa föräldrars
upplevelse av att deras för tidigt födda barn erhåller bröstmjölk från donator, för att främja
bemötandet i vårdsituationen på neonatalavdelning. Vi tror att Ni föräldrar har mycket
värdefull kunskap att delge oss.
Vi önskar intervjua föräldrar, vars barn är fött före graviditetsvecka 37 och som vårdats på
Neonatalavdelning. Barnet ska ha fått donerad bröstmjölk. Barnet ska vara fött i Sverige och
vara yngre än tre år.
Vår fråga till Er föräldrar är om Ni skulle vilja delta i en intervju? Vi önskar i så fall intervjua
Er i enskilda intervjuer. Deltagandet i denna intervjustudie är helt frivilligt och Ni kan när
som helst avbryta Ert medverkande utan att ange orsak. Allt material kommer att behandlas
konfidentiellt och det kommer inte att framgå på vilket sjukhus som barnet har vårdats.
Resultaten kommer inte att kunna härledas till den enskilda deltagaren. Vi uppskattar att varje
intervju kommer att ta cirka 30-45 minuter, och vi kommer att närvara båda två. Tid och plats
för intervjuerna bestäms enligt överenskommelse med Er. Intervjuerna spelas in med
ljudupptagning. Om Du/Ni önskar delta i denna intervjustudie, vänligen kontakta så snart som
möjligt Gordana eller Lena, kontaktuppgifter, se nedan.
Om Ni har några frågor är Ni varmt välkomna att kontakta oss.

Här ser ni en länk till vår PDF som du kan skriva ut!
Förfrågan om deltagande i Intervju om Bankmjölk

Med vänliga hälsningar,
Gordana Printz 08- 517 72903 (Direkt) gordana.printz@karolinska.se

Lena Pettersson 08- 570 48786 (Direkt) lena.pettersson.1@stud.ki.se
Handledare
Eva-Lisa Lundgren
eva-lisa.lundgren@ki.se


Publicerat

i

av

Etiketter: